Nově můžete zaplatit až po dodání služby a jen v případě spokojenosti!

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb a zboží poskytnutých prostřednictvím on-line obchodu Stovkomat.cz naší společností

Stovkomat s.r.o., se sídlem Antala Staška 1009/31, 140 00 Praha 4, IČ: 03082989, DIČ: CZ03082989 (jsme plátci DPH)

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227340

Kontaktní e-mail: info@stovkomat.cz

 

1.     Za jaké vady odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb a zboží odpovídáme za to, že služby ani zboží při převzetí nemají vady. Jakostí při převzetí se rozumí to, že služba či zboží:

-    má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

-    je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

-    vyhovuje požadavkům právních předpisů.

a.       Vady zboží

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo od smlouvy do 14 dnů od smlouvy odstoupit v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2se vztahuje pouze na spotřebitele.

b.       Vady služeb

Případnou vadu služeb je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o ní dozvíte, nejpozději potom do šesti měsíců od poskytnutí.

 

2.     Jaká je záruční doba?

U spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.

 

3.     Jaká práva z vadného plnění máte?

a.       Vady zboží

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady máte dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdržel (s výjimkou případů stanovených zákonem).

b.       Vady služeb

V případě, že byla služba poskytnuta vadně, máte právo na bezplatnou náhradní službu, nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Pokud konkrétní poskytovatel Jobu nabízí garanci, máte v případě oprávněné reklamace vždy nárok na kompenzaci ve výši 50 Kč.

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

4.     Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-     jste o vadě před převzetím věci věděli;

-    jste vadu sami způsobili;

-    uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-    opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

-    vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

5.     Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako poskytovatel) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Pro urychlení reklamace doporučujeme reklamaci uplatnit přímo u poskytovatele uvedeného u konkrétního Jobu.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

-    Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 

-    Pokud reklamujete zboží, zašlete jej na naši doručovací adresu (nebo přímo poskytovateli) nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Podmínky platné od 1. 5. 2015