Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb a zboží poskytnutých prostřednictvím on-line obchodu Stovkomat.cz naší společností

Stovkomat s.r.o., se sídlem Antala Staška 1009/31, 140 00 Praha 4, IČ: 03082989, DIČ: CZ03082989 (jsme plátci DPH)

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227340

Kontaktní e-mail: info@stovkomat.cz

 

1.     Za jaké vady odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb a zboží odpovídáme za to, že služby ani zboží při převzetí nemají vady. Jakostí při převzetí se rozumí to, že služba či zboží:

-    má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

-    je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

-    vyhovuje požadavkům právních předpisů.

a.       Vady zboží

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo od smlouvy do 14 dnů od smlouvy odstoupit v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2se vztahuje pouze na spotřebitele.

b.       Vady služeb

Případnou vadu služeb je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o ní dozvíte, nejpozději potom do šesti měsíců od poskytnutí.

 

2.     Jaká je záruční doba?

U spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.

 

3.     Jaká práva z vadného plnění máte?

a.       Vady zboží

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady máte dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdržel (s výjimkou případů stanovených zákonem).

b.       Vady služeb

V případě, že byla služba poskytnuta vadně, máte právo na bezplatnou náhradní službu, nebo na přiměřenou slevu z ceny.

Pokud konkrétní poskytovatel Jobu nabízí garanci, máte v případě oprávněné reklamace vždy nárok na kompenzaci ve výši 50 Kč.

4.     Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-     jste o vadě před převzetím věci věděli;

-    jste vadu sami způsobili;

-    uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-    opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

-    vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

5.     Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako poskytovatel) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Pro urychlení reklamace doporučujeme reklamaci uplatnit přímo u poskytovatele uvedeného u konkrétního Jobu.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

-    Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 

-    Pokud reklamujete zboží, zašlete jej na naši doručovací adresu (nebo přímo poskytovateli) nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Podmínky platné od 1. 5. 2015