Zaregistruj se dnes a získáš 50 Kč na svůj první nákup!
 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line tržiště Stovkomat umístěného na webovém rozhraní www.stovkomat.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

Stovkomat s.r.o. , se sídlem Antala Staška 31, 144 00 Praha 4, IČ 03082989, DIČ: CZ03082989

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227340

Adresa pro doručování: Stovkomat s.r.o., Antala Staška 31, 144 00 Praha 4

Kontaktní e-mail: info@stovkomat.cz

jako poskytovatelem služeb

a Vámi jako zákazníkem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Co je předmětem smlouvy?

Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme zajistit Vám poskytnutí služby uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit za tuto službu cenu uvedenou v objednávce. Cenou se rozumí i případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Službu zpravidla poskytují naši externí spolupracovníci, kteří jsou v takovém případě uvedeni v popisu služby. Právní vztah ovšem vzniká mezi námi, nikoliv mezi Vámi a poskytovatelem služby.

1.2. Vztahuje se smlouva pouze na služby?

Za smlouvu se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o kupní smlouvu.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a smlouvu uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná, a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.4. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

- právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 5 těchto obchodních podmínek);

- nárok na záruku na spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);

- právo na informace sdělené před uzavřením smlouvy, které jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách.

1.5. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb a zboží;

- Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, dále jen „ občanský zákoník“);

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nachází mimo ČR, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb a zboží (dále společně jako „ Job“) včetně popisu jednotlivých položek. U každého Jobu je uvedena cena bez DPH.

Cena za Job může být vyjádřena v ceně za hodinu práce. Pokud je cena vyjádřena tímto způsobem, konečná cena Vám bude sdělena po předání podkladů nezbytných pro stanovení cenového rozsahu vámi poptávaného Jobu. Po předání podkladů (podklady nám můžete předat prostřednictvím webového formuláře dostupného na webovém rozhraní) vám bude sdělena konečná cena, která bude stanovena v závislosti na předpokládaném časovém rozsahu prací na Jobu. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy vyjádříte souhlas se zaslanou cenovou nabídkou.

Prezentace Jobů na webovém rozhraní je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku .

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní. Informace pro úspěšné objednání jsou obsaženy u konkrétního Jobu.

V průběhu objednávky budete vyzváni k provedení platby. Před odesláním objednávky zkontrolujte veškeré údaje, po stisknutí tlačítka „Zaplatit“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné . O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána. Přijaté peněžní prostředky Vám v takovém případě vrátíme na bankovní účet, který nám pro tento účel sdělíte.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu Jobu podle článku 3.2 obchodních podmínek.

Pokud je cena Jobu vyjádřena v ceně za hodinu, smlouva je uzavřena okamžikem, kdy odsouhlasíte konečnou cenovou nabídku .

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny Jobů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že smlouvu neuzavíráme písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany . Celá smlouva Vám bude na vyžádání zaslána e-mailem nebo vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu Jobu můžete uhradit způsoby uvedenými na webovém rozhraní. Cena Jobu je zpravidla hrazena odečtením příslušných finančních prostředků z vašeho uživatelského účtu. Pokud není na vašem účtu dostatek finančních prostředků, jste povinni cenu Jobu uhradit bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platebního systému PayPal.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny . Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny služeb?

Platba probíhá před dodáním Jobu, zpravidla v průběhu podání objednávky.

Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4. POSKYTOVÁNÍ JOBU

4.1. Kdo Vám Job poskytne?

Pokud není poskytovatelem Jobu přímo naše společnost, je konkrétní osoba poskytující Job vždy uvedena u popisu Jobu.

4.2. Kdy Vám bude Job poskytnut?

Informace o lhůtě dodání zboží či služeb, které jsou předmětem Jobu, jsou zobrazeny v popisu konkrétního Jobu.

4.3. Je možné objednat služby nad rámec původního Jobu?

V případě, že budete mít zájem o služby nad rámec původního Jobu, kontaktujte nás nebo konkrétního dodavatele Jobu. Následně Vám my nebo dodavatel navrhneme podmínky dalšího poskytování služeb, zejména rozsah, trvání a jejich cenu. Pokud budete s touto nabídkou souhlasit, dodavatel začne s plněním po úhradě ceny služby. Pokud s nabídkou nebudete souhlasit, Job bude poskytnut za původních podmínek a v původním rozsahu.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, případně převzetí zboží . Oznámení o odstoupení od smlouvy můžete zaslat na naši kontaktní adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není mimo jiné možné odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Vašeho přání nebo pro Vaši osobu.

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

- kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

- písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste zboží odeslali.

Vedle ceny máte i nárok na vrácení případných nákladů na dodání. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží .

Peníze Vám vrátíme:

- stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo

- způsobem, jaký budete požadovat;

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny. Tímto způsobem Vám nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží hradíte Vy .

5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu služby a náklady na dodání zboží.

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené či částečně spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení ceny služeb a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5.7. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

- zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel jej přestal dodávat) není možné za původních podmínek dodat;

- plnění stane objektivně nemožným.

V případě, že odstoupíme od smlouvy, Vás budeme o této skutečnosti neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji.

Berte, prosíme, na vědomí, že naše odpovědnost za škodu způsobená poskytnutým Jobem, nebo tím, že Job nebyl poskytnut, je omezena výší ceny Jobu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

7.2. Na koho se můžete obrátit v případě spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní:www.coi.cz,www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.3. Jak vyřizujeme stížnosti?

V případě, že nebudete s naší službou spokojeni, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního emailu. Při řešení jakýchkoliv stížností, ať už ohledně naší služby nebo činnosti dodavatele Jobu, Vám vyjdeme maximálně vstříc a budeme se snažit urovnat případné spory smírnou cestou.

Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. 2. 2017

 

Garance vrácení peněz

Není zakázka dodána tak, jak byla inzerována? Kvalita neodpovídá popisu nebo byla dodána pozdě? Peníze vám okamžitě vrátíme!

Bezpečí uživatelů

Veškeré zakázky poskytuje přímo Stovkomat.cz. Nám platíte, my garantujeme dodání zakázky. Vaše kontaktní a platební údaje jsou u nás v bezpečí.

Vždy na příjmu

Nevíte si rady, chcete se zeptat nebo si postěžovat? Napište nám přes kontaktní formulář. Odepíšeme do 24 hodin nebo dáme 50 Kč!

Hodnocení uživatelů

Eva z Prahy
636 nákupů

Evo, na Stovkomatu působíte více jak 3 roky, co zde nejvíce nakupujete a jak jste spokojena?

Nakupuji hlavně PR články pro agenturu, ve které pracuji. Sem tam nějakou grafiku apod. S výsledky jsem velmi spokojená. Při výběru mi pomáhá hodnocení ostatních uživatelů.

Doporučila byste Stovkomat ostatním uživatelům?

Rozhodně ano!

Jitka z Chomutova
Nakoupila jsem pár log. Výtečná kvalita!
Honza z Pyšel
mám tu nejvíce prodejů, takže já jsem spokojen :)
Robert z Vrchlabí
9 z 10 nákupů ohodnotím na 5 hvězd...
Tereza z Ostravy
Ráda a často nakupuji texty na míru.
Pavel z Prahy
Pro internetové služby je Stovkomat ideální.
Honza z Prahy
Získat kvalitní odkaz, logo nebo propagaci na sociálních sítích za cenu jednoho oběda?

Přihlaš se k newsletteru

A získávej slevové akce, tipy ma joby a další zajímavé informace

© 2012 - 2018 všechna práva vyhrazena Stovkomat s.r.o. | designed by webiz.cz